अ.नं.

कर्ज प्रकार

कर्ज मर्यादा रु.

हप्ते

व्याजदर

1

जामीनकी कर्ज नं.1 ( ई.एम.आय. )

अ ) रू. 6 लाखापर्यतच्या मंजूर कर्जास

ब ) रू. 6 लाखावरील मंजूर कर्जास

किंवा

दि.०१/१०/२०१४ पासून नवीन कर्ज योजना

जामीनकी कर्ज नं.४ ( नॉन ई.एम.आय. )

अ ) रू. 6 लाखापर्यतच्या मंजूर कर्जास

ब ) रू. 6 लाखावरील मंजूर कर्जास

रु. 15,00,000/-

.

160

.

.

160

.

.

10.75%

11.25%

.

.

.

11.25%

11.75%

2

जामीनकी कर्ज नं.2 ( ई.एम.आय. )

रू. 10,00,000/- 60 10.00 %
3

जामीनकी कर्ज नं.3 ( ई.एम.आय. )

रू. 5,00,000/- 15 10.00%
4

विशेष ( घरबांधणी ) कर्ज ( ई.एम.आय. )

अ ) रू. 12 लाखापर्यतच्या मंजूर कर्जास

ब ) रू. 12 लाखावरील मंजूर कर्जास

.

वैयक्तिक रू. 40 लाख

पती - पत्नी रू. 70 लाख

.

240

.

8.50%

5

घरतारण कर्ज ( ई.एम.आय. )

अ ) रू. 10 लाखापर्यतच्या मंजूर कर्जास

ब ) रू. 10 लाखावरील मंजूर कर्जास

.

25,00,000/-

.

120

.

10.00%

10.75%

6

शैक्षणिक कर्ज ( ई.एम.आय. )

अ ) देशांतर्गत शिक्षणासाठी

ब ) देशांतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी

क ) परदेशातील शिक्षणासाठी

.

रू. 10,00,000/-

रू. 30,00,000/-

रू. 30,00,000/-

.

60

60

60

.

9.75%

9.75%

9.75%

7

वाहनतारण कर्ज ( ई.एम.आय. )

अ ) टू व्हीलरसाठी

ब ) फोर व्हीलरसाठी

रू. 10,00,000/-

.

60

84

.

8.50%
8 सोनेतारण कर्ज रू. 3,00,000/- 12 11.50%
9 सेव्हिग्ज ठेव ओव्हरड्राफ्ट कर्ज ( ई.एम.आय. ) जास्तीत जास्त रू. 1,00,000/- 12 12%
10 ठेवतारण कर्ज ठेव रक्कमेच्या 85% NA ठेव व्याजदरापेक्षा 2% ज्यादा